Poskytovateľ vzdelávacej služby

 1. Poskytovateľom vzdelávacej služby je spoločnosť Akademio, s.r.o., so sídlom Rajská 7, 811 08 Bratislava, Slovenská republika.

Popis vzdelávacej služby

 1. Vzdelávacou službou sa rozumejú všetky vzdelávacie kurzy a súvisiace materiály vytvorené spoločnosťou Akademio, s.r.o. Cieľom vzdelávacej služby je obohatiť a vytvoriť znalosti pre praktické a teoretické použitie obsahov jednotlivých kurzov. Obsah kurzov je digitálny marketing. Kurzy sú zložené z praktickej aj teoretickej časti.

Práva a povinnosti Poskytovateľa a Študenta

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje na stanovený čas sprístupniť výukové prostredie a všetky služby spojené s daným kurzom.
 2. Študent je povinný pred využívaním služby otestovať svoje výukové prostredie z hľadiska technologického zázemia a pripraviť SW a HW tak, aby výuka mohla prebehnúť.

Platobné podmienky

 1. Výška poplatku za daný kurz sa riadi riadnym cenníkom, ktorý je uvedený na webovom sídle spoločnosti.
 2. Študent získava právo na účasť na kurze jeho zaplatením.

Podmienky ukončenia štúdia

 1. Kurzy sú poskytované formou využitia vnútorného systému do online vzdelávacieho prostredia spoločnosti na dobu určitú. Štúdium končí po uplynutí tejto doby.
 2. Pri jednostrannom ukončení zo strany Študenta, nevzniká Študentovi nárokna vrátenie zaplateného poplatku.
 3. Študent je oprávnený odstúpiť od Štúdia.

Autorské práva

 1. Študent je oprávnený prezerať si všetky študijné materiály z www.akademio.sk iba na osobné, nekomerčné používanie a pod podmienkou, že sa dodržia všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov. Zákazník nie je oprávnený žiadnym spôsobom meniť, verejne zobrazovať, predvádzať, rozširovať ani inak používať materiály z tohto portálu na verejné ani komerčné účely. Používanie materiálov, ktoré sú publikované na stránke www.akademio.sk, je na iných webových lokalitách bez predchádzajúcej dohody s prevádzkovateľom zakázané. Materiály na portáli www.akademio.sk sú chránené autorským právom. Neoprávnené používanie materiálov zo stránky www.akademio.sk predstavuje porušenie autorského práva, ktoré má občianskoprávne, ako aj trestnoprávne dôsledky.
 2. Študent nie je oprávnený poskytnúť prihlasovacie údaje tretej osobe.
 3. Študent nie je oprávnený kopírovať ani rozširovať žiadne materiály na svoje obohatenie, ani žiadnym iným spôsobom.

Ochrana osobných údajov

 1. Účastník registráciou na kurz prehlasuje, že v súlade Zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov na účely
  nevyhnutné pre organizáciu účasti na školení. Účastník súhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely.

Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ a Študent súhlasia, že ich vzťah založený na základe uvedených podmienok sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 2. Neplatnosť niektorého ustanovenia uvedeného vo Všeobecných obchodných podmienkach nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení, ktoré takýmito dôvodmi neplatnosti nie sú dotknuté.